Ahama Tuturhu

Au do na tarkabar Markawan pakon ham Soppat sariah hita nadua Dua gabe sada hita ibagas riah Hape nuan nasada gabe dua ibahen ham Soppong songgot ma uhur Manangar baritamu Anggikin do nasadokahon Namanandangi ham Aha be nani turi turihon on ku Malia ma au mangkawahkon Borngon in Botou destri pos ni akal min nasahira […]

BatakPedia Store

advertisement